Jak učit, žít a nezbláznit se v době covidové

Základní informace

Rozsah hodin 6 vyuč. hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci a ředitelé MŠ a 1. stupně ZŠ
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby, Konference
Akreditace MŠMT MSMT-746/2021-7-50

 

Jak učit, žít a nezbláznit se v době covidové

celostátní on-line konference pro pedagogy
mateřských a 1. stupně základních škol

 

 


Konference je akreditována u MŠMT v rámci systému DVPP.

Konference je pořádaná pod záštitou MŠMT


Minulý rok přinesl mnoho změn, omezení a z toho i vyplývajících komplikací, které se mohly odrazit ve vývoji dětí a jejich psychické pohodě. 

 

Je dnešní doba vhodná pro správný vývoj a rozvoj dítěte? 

 

Na konferenci se budeme věnovat obtížím, které mohly díky uzavření škol a omezení režimu mateřských škol nastat. Ukážeme si, jaké hlavní faktory ovlivňují rozvoj dítěte. Nedílnou součástí vývoje dítěte je grafomotorika a ontogenetický vývoj řeči. Povíme si, jak rozlišovat konkrétní rozdíly mezi vývojem dívek a chlapců a jak k jejich výchově přistupovat. Nezapomeme ani na "maličkosti", které ovšem mají velký vliv na emoční a sociální zralost dětí.

Čím dál častěji se zároveň setkáváme s nekázní dětí. Nemusí to být porucha chování. Protože, je-li to skutečná psychiatrická porucha, tak s tím nic neuděláme. Jsou-li ale příčiny jiné, tak můžeme obtíže zmírňovat nebo možná i odstranit.


Termín a čas konání: 24. 5. 2021, 9:00 – 16:00 hod. s přestávkami 

Každý účastník konference obdrží po jejím skončení odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek.


Program konference - přednášky: 

  • PhDr. Lidmila Pekařová: Děti do 7 let… co hlavně v jejich výchově nepokazit?
  • Mgr. et Mgr. Milan Studnička: Jak je vychovat, a přitom se nezbláznit? Jak z kluků vychovat muže a z holčiček ženy?
  • PaedDr. Drahomíra Jucovičová: Grafomotorika jako nezbytná součást (před)školního vzdělávání. Jaké škody u dětí napáchala doba covidová?
  • Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.: Poruchy chování a možnosti jejich zmírnění, nebo ještě lépe odstranění
  • Mgr. Martina Černá: Logopedie a prevence řečových vad v době normálního i „nenormálního“ provozu škol
  • Mgr. Jiří Halda: Maličkosti, na které bychom neměli zapomínat  (po přednášce proběhne autogramiáda knihy Jiřího Haldy Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat - protože se konference bude konat pouze v on-line formě, můžete si knihu objednat již podepsanou na našem e-shopu.)

Představení přednášejících

Více o obsahu (anotace přednášek) níže.


Účastnický poplatek: 2 290 Kč / osoba

Při přihlášení 2 a více osob: 2 060 Kč
(ušetříte 230 Kč za každou osobu) 

Aktuální termíny kurzů

Obsah

Více o přednáškách:


Děti do 7 let… co hlavně v jejich výchově nepokazit?

PhDr. Lidmila Pekařová

Obsahem této přednášky je rozkrytí mnoha aspektů, které ovlivňuji výchovu dětí. Zaměříme se i na vlivy způsobené omezením provozu škol a sociálních kontaktů dětí.

Témata bloku: Jak vychovat poslušnost; Dospělý nechápe, co je samostatnost; Rozdíl mezi klukem a holčičkou-princip mužské a ženské logiky a komunikace; Dětský pokoj a jeho proměny – uklízení; Co můžeme ovlivnit v MŠ; Kdy začíná povinnost a jak ji systémově doporučovat rodičům; Co je to dětská práce a co je to hra; Grafický projev, vývoj kresby a potřeby po sobě zanechávat barevné stopy; Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy; Které vlastnosti dětí jsou v tomto věku ohrožující a co s tím lze dělat.

 

Jak je vychovat, a přitom se nezbláznit? Jak z kluků vychovat muže a z holčiček ženy?

Mgr. et Mgr. Milan Studnička

Jaké jsou hlavní a konkrétní rozdíly mezi vývojem a vzděláváním chlapců a dívek? Naučíme se vnímat přirozené rozdílnosti chování u holčiček a chlapečků a jejich souvztažnost k přístupu dospělých. Budeme umět rozeznávat základní příčiny konfliktů ve výchově dětí a nacházet jejich praktické řešení – z pohledu pedagogů i rodičů.

Dozvíte se, jak předcházet důsledkům nevyřešených problémů a jejich destruktivního vlivu na vývoj vztahu s dítětem a jak podporovat zachování principů svobody malého/mladého človíčka.

Budeme se také bavit o tom, jak to prakticky udělat, abyste si edukaci dětí užili a zároveň, aby měly děti skvělé vychovatele a učitele, se kterými nebudou bojovat, ale se kterými budou naopak spolupracovat.

 

Grafomotorika jako nezbytná součást (před)školního vzdělávání. Jaké škody u dětí napáchala doba covidová?

PaedDr. Drahomíra Jucovičová 

V mateřské škole pokládáme základy grafomotorických návyků a grafického projevu na základní škole. To však bylo v době covidové narušeno! Zejména nepravidelnou docházkou dětí do mateřské i základní školy. V důsledku toho docházelo k chybným návykům, které je vždy komplikovanější napravovat než jim předcházet. Tato přednáška Vám přinese informace o tom, jak eliminovat grafomotorické obtíže u dětí v mateřských školách a u žáků základních škol.

 

Poruchy chování a možnosti jejich zmírnění, nebo ještě lépe odstranění

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Jen malá část dětí v mateřské škole má stanovenou diagnózu, jejímž důsledkem může být nevhodné chování. Problematika ADHD se týká jen nízkého procenta dětí. Ve většině případů jsou příčiny jiné, budeme se jimi zabývat v průběhu přednášky. Postupně se zamyslíme nad vlivem vnějšího prostředí (způsob života), rodinné výchovy (výchova bez pravidel) i prostředí mateřské školy.  Připomeneme možné obtíže psychické i fyzické, které sice nejsou zřejmé, ale dítě natolik zatěžují, že tvoří prvotní impulz k nežádoucímu chování (deficit ve vývoji motoriky, v komunikaci, narušení sociálních kontaktů a další). Pozornost bude věnována doporučením pro práci s dětmi s kázeňskými obtížemi.

 

Maličkosti, na které bychom neměli zapomínat   

Mgr. Jiří Halda

Emoční a sociální zralost dětí je nejvýznamnějším předpokladem pro úspěšný život. A to po stránce profesní i osobní. Naše civilizační upínání se na paměť, rozumové dovednosti a školní činnosti zcela pomíjí fakt, že naše životní úspěšnost je závislá na niterné pohodě, vyrovnaném vědomí a dostatečném sycení emočními a sociálními podněty.

Tento příspěvek se bude věnovat několika hlavním okruhům: význam vazby mezi pocitem přijetí a vývojem individuality. Dále rozvojem synchronních vazeb vědomí ve smyslu spolupráce hemisfér a algoritmického myšlení. Významný je rozvoj sebehodnocení, zejména u chlapců je terénem pro tvoření smysluplných a splnitelných cílů.

Velmi palčivá je otázka adaptační – nedostatečná schopnost adaptace na změnu prostředí, která je nejvíce podceňovaná již při zaškolování do MŠ, dává odpověď na naši konzervativnost, neschopnost nadhledu a kritického myšlení. Stejně jako neschopnost přiznat chybu a dosáhnout včas dostatečné samostatnosti.

Přihlédneme k tomu, jak s maličkostmi hýbe situace, která nyní je - a zejména co bude po ní!


Logopedie a prevence řečových vad v době normálního i „nenormálního“ provozu škol

Mgr. Martina Černá

Přednáška je zaměřena na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd a prvních ročníků základních škol, kteří mají opožděný vývoj řeči. Hlavním tématem přednášky je dítě s opožděným vývojem řeči, jeho charakteristika a dopady jeho vady do výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na kompetence pedagoga. Ukážeme si příklady z praxe a způsoby práce s dítětem. Upozorníme na možná úskalí, která mohla být způsobena uzavřením škol a omezením jejich provozu.

 


Představení přednášejících