Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55

Seznámíme vás s aktuálním pojetím a významem polytechnické gramotnosti v kontextu české vzdělávací politiky. Budeme se zabývat jejím cílem, metodami, principy a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí v předškolním vzdělávání.

Formou vlastního činnostního učení se seznámíte se základními metodami pro rozvoj polytechnické gramotnosti dětí předškolního věku a s vhodným obsahem vzdělávací nabídky pro předškolní děti v této oblasti (např. využití stavebnic, nářadí, tvoření s různými materiály, seznámení s některými řemesly atd.). Výraznou část semináře se budeme věnovat tématu „pokusy a objevy“, což vám umožní aktivně si vyzkoušet metody, s jejichž využitím si děti mohou vytvářet jednoduché prekoncepty budoucích poznatků ze základů některých vědních disciplín (např. mechaniky, optiky, zkoumání vlastností látek atd.).

Najdete inspiraci pro práci s různorodými materiály, včetně využívání méně známých technik a používání recyklovaných materiálů. Osvojíte si dovednost plánovat polytechnické aktivity pro různé skupiny dětí, stanovovat odpovídající cíle v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) i diferencovat odpovídající výstupy a hodnotit jejich naplnění.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
25.10.2019 - 15.11.2019
16 vyuč. hodin
Lipka, BrnoBc. Veronika Trnčáková Kuželová2 790 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin) Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah programu v bodech:

 • Úvod do problematiky
  • Pojem gramotnost, funkční gramotnost a pregramotnost
  • Polytechnická gramotnost v kontextu RVP PV a mezinárodních dokumentů, její význam a pojetí v životě jednotlivce i společnosti, možnosti jejího podporování v předškolním věku
  • Podmínky polytechnického vzdělávání, možná rizika (věcná, didaktická)
  • Rozvíjení kompetencí předškolního dítěte při polytechnických aktivitách
  • Volba vhodných metod polytechnického vzdělávání

 • Obsahová náplň polytechnického vzdělávání v MŠ, využití přirozených situací a plánování záměrně navozených situací
  • Základní charakteristika činností na rozvoj polytechnického vzdělávání v běžném režimu dne v MŠ
  • Hry a činnosti se stavebnicemi, využití nářadí, práce s chybou, hledání vlastního řešení, sociální dimenze (spolupráce, pomoc, komunikace)
  • Využití situací pro „pokusy a objevy“ – metodika práce učitelky, vytváření prekonceptů, pokusy o záznamy
  • Možnosti a cíle pro praktické seznamování dětí s technikou v lidském životě – význam techniky, vzdělávací centra jako zdroje informací (Techmánie, projekty Věda nás baví atd.); práce s informacemi, využití encyklopedií, médií
  • Význam a cíle tvoření z materiálů a přírodnin, návaznost na RVP PV (očekávané výstupy)
  • Řemesla dříve a nyní; možnosti spolupráce s regionálními podniky a řemeslníky
  • Tematické bloky na poznávání vybraných řemesel a řemeslných dovedností
  • Práce pěstitelské a chovatelské, vhodné metody, možná rizika

 • Praktická cvičení 1: „Pokusy a objevy“
  • Využití, možnosti a cíle pro „pokusy a objevy“ v aktivitách v MŠ (např. z oblastí statika, mechanika, magnetizmus, rozpustnost látek atd.)
  • Rozbor aktivit – porozumění principům pokusů, možnosti jejich využití pro práci s dětmi, hledání vhodných příležitostí v běžném režimu MŠ, možnost jednoduchých záznamů

 • Praktická cvičení 2: „Práce s některými materiály a jejich využití v MŠ“
  • Cíle, principy a zásady pro tvorbu dětí v kontextu RVP PV (proces x výsledek) – vhodná volba cílů podle úrovně jednotlivých dětí, potřeba individualizace; vkus a nevkus ve tvorbě dětí
  • Práce s papírem – příklad metodické řady, praktické cvičení – volba dovedností dětí (např. mačkání, trhání, stříhání, tvarování…)
  • Práce s textilem, vhodné materiály, možná rizika – příklad metodické řady
  • Práce se dřevem a kovem, volba vhodných materiálů, příklad metodické řady, náměty s různou náročností, využití nástrojů
  • Práce s modelovacími hmotami, příklady vhodných materiálů, možnosti vlastní výroby, příklad metodické řady
  • Práce s přírodními materiály, ekologické hledisko, přínosy a možná rizika, konkrétní náměty na tvoření
  • Využití recyklovaných a odpadových materiálů – principy, zásady, možná rizika, příklady námětů
  • Tvorba vlastního tematického bloku na rozvoj polytechnické gramotnosti a její prezentace

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole8 vyuč. hodinDetail
Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ8 vyuč. hodinDetail