Revize RVP ZV v kontextu naplňování Strategie 2030+

Základní informace

Rozsah hodin 6 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci a ředitelé ZŠ, psychologové, asistenti pedagoga, výchovní poradci, metodici prevence, speciální pedagogové
Kategorie kurzu Základní školy, Konference
Akreditace MŠMT MSMT- 746/2021-7-50

 

Revize RVP ZV v kontextu naplňování Strategie 2030+
POJĎME SE PŘIPRAVIT!

celostátní on-line konference pro pedagogy základních škol


Konference bude akreditována u MŠMT v rámci systému DVPP.

Konference je určena pedagogům, ředitelům základních škol a všem, kteří sledují vývoj našeho školství.

Konference je pořádaná pod záštitou MŠMT

 


Dynamický rozvoj moderních technologií před nás staví výzvy, které jsou odlišné od dvacátého století. Na tyto výzvy samozřejmě reaguje i naše školství. Na on-line konferenci se budeme věnovat Strategii vzdělávání 2030+ a revizím Rámcových vzdělávacích programů. 

 

Každá revize RVP vyžaduje zásah do školních vzdělávacích programů. 

Jsme na tyto změny připraveni?

Co musíme, co můžeme a kdo nám s tím pomůže?

 

Na konferenci vystoupí Ing. Radko Sáblík, který je členem osmičlenné expertní skupiny pro vytváření vize českého školství s názvem Strategie 2030+ a PaedDr. Karel Tomek s Mgr. Annou Doubkovou, kteří se budou věnovat revizím RVP ZV v kontextu naplňování Strategie 2030+. 

V rámci programu chceme upozornit i na nesprávné využívání moderních technologií, jejich negativní dopad na žáky, pokud jsou využívané v přehnané míře. Zaměříme se i na kázeň ve třídě a s tím spojenou autoritu učitele. Vzrůstající agresivita dětí je fenoménem dnešní doby, který musíme řešit.

 


 Termín a čas konání: 5. 5. 2021, 9:00 – 15:00 hod. s přestávkami 

Konference proběhne v on-line živém přenosu. Nejpozději dva dny před konáním Vám zašleme e-mailem s odkazem pro připojení. Po ukončení konference obdržíte odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek. Program konference - přednášky: 

  • Ing. Radko Sáblík: STRATEGIE 2030+  Co nám přinese? Co budeme (ne)muset? V čem nám pomůže?
  • Mgr. Petr Naske: Digitální gramotnost dětí, žáků i učitelů: impulzy pro rozvoj školy v 21. století
  • PhDr. Lidmila Pekařová: Autorita učitele a kázeň ve třídě
  • PaedDr. Karel Tomek a Mgr. Anna Doubková: Revize RVP ZV a jak upravovat, zlepšovat a inovovat školní vzdělávací program... Víme jak na to? Co musíme a co můžeme?
  • MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP: Vliv digitálních technologií na lidský mozek
  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.: Formativní hodnocení aneb „hodnocení budoucnosti“, které má smysl 

Představení přednášejících

Více o obsahu (anotace přednášek) níže.

Aktuální termíny kurzů

Obsah

Více o obsahu...


STRATEGIE 2030+ Co nám přinese? Co budeme (ne)muset? V čem nám pomůže?

Ing. Radko Sáblík 

Tato přednáška přiblíží pedagogům dokument Strategie 2030+ ve vztahu k individualizaci výuky, ke vzdělávání pro život profesní, osobní a občanský. Vychází z citátu Jana Ámose Komenského, že je třeba, aby „učitelé méně učili, aby se děti mohly více naučiti.“ S tím souvisí redukce obsahu učiva a využití zbylého času k procvičování a aplikaci probírané látky, k individualizaci a kooperaci ve výuce. Součástí přednášky je i účelná práce s Rámcovými vzdělávacími programy.

 

 Digitální gramotnost dětí, žáků i učitelů: impulzy pro rozvoj školy v 21. století

Mgr. Petr Naske 

Rok 2020 přinesl nemálo příležitostí, kterými se díky výuce #nadalku urychlilo používání internetu a technologií ve školách a v učení. V příspěvku se seznámíte s různými pohledy na rozvoj IT dovedností žáků, které jsou součástí běžného kurikula škol (RVP), ale také jsou základem pro možnou profilaci školy a rozvoj IT dovedností žáků v běžné výuce napříč předměty. Vyhledávání na internetu pro školní projekty, úprava zvuků a videí, které žáci sami natočí, příprava myšlenkových map v počítači a další aktivity, tím vším můžete ve škole přispět u žáků k rozvoji jejich digitální gramotnosti. V příspěvku si také představíme tipy pro užívání internetu a technologií pro běžnou práci učitelů tam, kde lze díky IT práci učinit více efektivní, více radostnou a reagující s rozumem na prudký rozvoj technologií ve všech dimenzích školního života (komunikace s rodiči, rozvoj inkluzivity školy, personalizace a individualizace ve výuce).

 

Autorita učitele a kázeň ve třídě

PhDr. Lidmila Pekařová 

Přednáška je věnována osobnosti učitele a žáka, problematice současné rodiny a školy. Dr. Lidmila Pekařová bude hovořit o otázkách školní zralosti, odchylkách IQ, předčasném i pozdním zařazení do školy.

Další témata přednášky: radostné ladění, důvěra a direkce ve školách, osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou, nedostatečné respektování pohlaví dítěte – specifity a důsledky, osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi sebou, temperament, charakter velkých a malých, jak žák vnímá učitele, chyby ve výchově i vzdělávání…

 

Revize RVP ZV a jak upravovat, zlepšovat a inovovat školní vzdělávací program

PaedDr. Karel Tomek a Mgr. Anna Doubková 

Každá revize RVP si vyžaduje úpravy ŠVP. Víme jak na to? Co musíme a co můžeme? 

PaedDr. Karel Tomek Mgr. a Anna Doubková se školními vzdělávacími programy aktivně zabývají od vzniku modelu RVP a ŠVP. Ve své přednášce se podělí s posluchači o shromážděné zkušenosti ze škol, o příklady postupů a nástrojů, které mohou pomoci inovovat a revidovat ŠVP. Přednáška nabídne systémový přístup k inovaci a úpravám. Doporučení mohou být využita jak při inovacích vycházejících z potřeb školy, tak při úpravách vyvolaných revizemi RVP ze strany MŠMT.

 

Vliv digitálních technologií na lidský mozek

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP 

Nové století přináší nejdramatičtější změny pro lidstvo od jeho zrodu. Jedná se o nástup technologie, která vskutku funguje jako dvousečný meč. Technologicko-vědecké pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna do umělé formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku. Cílem přednášky je upozornit na nesprávné využívání moderních technologií. Jejich nadužívání, výběr nevhodných programů, užívaní bez kontroly a korekce dospělých má z neurologického hlediska velmi negativní dopad na rozvoj inteligence dětí. Posluchači se v přednášce dozví, jak funguje lidský mozek a paměť. Známé jsou tři fáze paměti – krátkodobá, dlouhodobá a třetí fáze je nazývaná jako hlubší uvažování – moudrost. Pro dlouhodobou paměť, moudrost a rozvoj inteligence je nejlepší přímý kontakt, diskuse, prožitky a vlastní zkušeností. MUDr. Stránský posluchače seznámí s vědecky podloženými fakty a dopady na schopnost na vývoj mozku a učení pod vlivem nesprávného využívání digitálních technologií.

 

Formativní hodnocení aneb „hodnocení budoucnosti“, které má smysl

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. 

Formativní hodnocení je kvalitativním hodnocením, jehož účelem je přinést žákům užitečnou informaci o jejich aktuálním stavu vědomostí a dovednostní. Vše s cílem zlepšit jejich výsledky a naučit žáky přijímat hodnocení, jako přirozenou součást života.  Přednáška představí principy formativního hodnocení a ukázky uplatnění jednotlivých postupů formativního hodnocení v praxi učitelů na základě na českých školách, avšak s respektováním zahraničních i českých výsledků výzkumu. Účastníci budou vedeni k přemýšlení o jejich využití ve své vlastní výuce. Poukážeme na možnosti jejich využití při zvyšování kvality výuky na českých školách.

 

Představení přednášejících