Správní právo při řízení školy a školského zařízení

Základní informace

Rozsah hodin 5 vyuč. hodin
Cílová skupina Ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci a pro odborné pracovníky orgánů veřejné správy zabývajícím se řízením škol a školských zařízení
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT Bude akreditováno

Jednou z neopominutelných oblastí, jimž je nutno věnovat pozornost při řízení škol a školských zařízení, je výkon státní (veřejné) správy ve školství. Kromě jiných cílů je důsledkem výkonu státní správy ředitelem školy zásah do veřejných subjektivních práv občanů, kteří se rozhodli využít služeb veřejných škol a školských zařízení. A takový zásah do práv ostatních lidí musí mít svá jasná pravidla, jejichž dodržování je jistě v zájmu každého ředitele školy a školského zařízení. Přitom právní úprava této oblasti je nejasná, a to především v důsledku nesouladu aktuálního znění školského zákona a rozhodovací praxe správních soudů.  Tato problematika tak tvoří významné téma dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Proto přicházíme s odborným vzdělávacím programem věnovaným především závěrům vyplývajícím z nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu ČR v této oblasti.

Obsah programu v bodech:

 • souvislosti nového občanského zákoníku, správního řádu a školského zákona,
 • výkon veřejné správy ve školství ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu ČR,
 • základní zásady činnosti správních orgánů,
 • postup a rozhodování škol orgánů ve správním řízení,
 • náležitosti správního rozhodnutí,
 • přezkum správních rozhodnutí ředitele školy,
 • další souvislosti aplikace správního práva ve školství.

V rámci uvedených oblastí budou probírány mj. takové konkrétní a pro školy typické problémy, jako je:

 • otázka kritérií při řízení o přijetí ke vzdělávání a jejich hodnocení,
 • přezkoumatelnost rozhodnutí v oblasti vzdělávání a školských služeb,
 • působnost správního řádu v méně typických situacích ve školství (např. při rozhodování ve školní družině, domově mládeže, středisku volného času aj.),
 • procesní postup v případě vzájemné nedohody zákonných zástupců v řízení týkajícího se nezletilého účastníka,
 • a mnohé další.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

 • Kompletní prezentace přednášeného tématu včetně odkazu na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR.

Související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
02.12.2021Informace k termínům5 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6JUDr. PhDr. Jiří Valenta1 990 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit