Specializační studium pro koordinátory ICT

kombinovaná forma

Základní informace

Rozsah hodin 250 vyuč. hodin
Cílová skupina ped. pracovníci ZŠ a SŠ
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-746/2021-6-50

 

Specializační studium (DVPP) je určeno pedagogům základních a středních škol. Obsah tohoto je akreditován a vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT čj. MSMT-7779/2020-1.

Komplexní vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí vykonávat specializovanou činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Profil absolventa

Absolventi budou vybaveni potřebnými odbornými kompetencemi pro výkon funkce koordinátora ICT ve smyslu nového standardu MŠMT, které jim umožní vnímat širší souvislosti při využívání ICT ve školách a školských zařízeních.

 

Obsahem

je komplexní pohled na problematiku digitálních technologií ve školách. Výuka v našem programu je postavena zejména na efektivním sdílení vlastních zkušeností pod odborným dohledem lektorů tak, aby získané kompetence byly ověřeny v praktické činnosti na vlastní škole, ale také posouzeny a zhodnoceny vlastní studijní skupinou uvnitř kurzu. Sdílená zkušenost bude jednou z hlavních metod výuky.

 

Časový plán a forma studia

 • Celková hodinová dotace: 250 vyučovacích hodin
 • Studium bude rozloženo do 14-16 měsíců, během kterých budou z výuky vynechány 2 měsíce letních prázdnin.
 • Obsah je složen ze 4 základních kompetenčních bloků, každý blok bude probíhat v cca 12 týdnech. Na začátku i na konci každého bloku proběhne jednodenní prezenční setkání. V závěru studia proběhne 1 závěrečné setkání a obhajoba závěrečné práce. Zbytek studia absolvujete z pohodlí svého domova nebo kabinetu.
 • Distanční část zahrnuje zpracovávání 4 povinných výstupů ke každému kompetenčnímu bloku, které jsou nedílnou součástí celého studia. Čas strávený nad přípravou těchto výstupů je zahrnut v celkové hodinové dotaci studia.

 

Studium stručně a v číslech

 • 250 vyuč. hodin studia
 • 15 až 16 měsíců
 • 14 dnů prezenční výuky (v případě omezení bude nahrazeno on-line výukou)
 • 35 dnů on-line přímé výuky
 • 24 vyuč. hodin nepovinných konzultací
 • 43 hodin samostatné práce
 • 4 zpracované výstupy
 • 1 závěrečná práce a její obhajoba

 

Výhody studia

 • Více než 50 % studia absolvujete distančně s účastí na pravidelných on-line konzultacích s lektory. Nebudete v tom sami.
 • Osobně se zúčastníte pouze 14 dnů prezenční výuky, která bude v případě omezení nahrazena on-line výukou.
 • Získáte nové znalosti a díky cenné výměně zkušeností budete sdílet a získávat náměty z praxe od ostatních účastníků studia.

 

Studium povede tým expertních lektorů se zkušenostmi z praxe:

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
01.12.2021 - 03.3.2023Informace k termínům250 vyuč. hodinMísto konání bude upřesněno, Praha26 900 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Základní obsah – kompetenční bloky

 

Kompetence pro vedení lidí k zavádění digitálních technologií do života celé školy a k jejich efektivnímu používání pro výuku a učení žáků

 • koncepce, strategie a záměry na úrovni státu/kraje/obvodu ke vzdělávací politice a digitálním technologiím ve vzdělávání
 • standardy, normy a doporučení k digitálnímu vzdělávání, evaluační nástroje (standard konektivity školy, kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, rámec digitálních kompetencí učitele, nástroje vlastního hodnocení digitálních kompetencí, Profil Škola21, Profil Učitel21, DigCompEdu atp.)
 • teorie řízení změny (management změny), online zdroje pro další vzdělávání
 • participativní metody a formy (spolu)práce
 • pedagogický leadership, vedení a rozvoj pedagogického sboru

 

Kompetence mentorské, koučovací a lektorské – andragogické techniky

 • vybrané mentorské a koučovací dovednosti a techniky
 • kompetenční rámec kvalitní pedagogické praxe (využití digitálních technologií)
 • lektorské dovednosti, andragogika, celoživotní učení
 • metody vzdělávání (vědecké poznatky, technologický vývoj)
 • plán seberozvoje, autoevaluace, profesní portfolio, sebemotivace
 • práce s lidmi a jejich vedení, komunikace a řízení změny

 

Kompetence koordinační a manažerské – řízení procesů a projektů

 • využití digitálních technologií ve vybraných předmětech
 • bezpečné virtuální prostředí
 • tvorba směrnic a pravidel, např. řád učeben apod.
 • hygiena a ergonomie
 • dotační zdroje, fundraising
 • tvorba plánu rozvoje školy v oblasti digitálních technologií, základní pravidla;
 • integrace digitálních technologií do ŠVP
 • využití digitálních technologií při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • informační systém školy
 • základní pravidla pro tvorbu a realizaci projektů

 

Kompetence k digitálním technologiím (technické a technologické)

 • systémy pro řízení výuky
 • školní informační systémy
 • cloudové služby
 • webová prezentace školy
 • sociální sítě ve výuce
 • zavádění a podpora BYOD a 1:1
 • digitální technologie
 • správa a údržba síťové infrastruktury
 • bezpečnost digitální infrastruktury
 • autorské právo
 • licenční politika

Doplňující informace

Po úspěšném absolvování studia obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT.