Náplň práce třídního učitele v současné třídě

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT-8670/2019-2-294
šablony

Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění novely č. 270/2017 Sb.

Jedná se o praktický, zážitkový seminář vedený formou interaktivních her a aktivit. Jeho cílem je dovést účastníky k uvědomění si, že dobře fungující třídní kolektiv je základem úspěšné práce a výsledků jednotlivce ve třídě obecně a v inkluzivní zvlášť.

Cíle:

 • Získáte náměty a inspiraci pro rozvíjení sociálních a etických dovedností žáků včetně práce se třídou v rámci třídnických hodin i mimo ně,
 • naučíte se aplikovat nové poznatky do prostředí třídního kolektivu běžné i inkluzivní třídy,
 • získáte základní dovednosti, jejichž prostřednictvím budete schopni v určitých situacích účinněji komunikovat se žáky v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy,
 • osvojíte si principy týmové spolupráce v prostředí vzájemné důvěry a empatie v třídním kolektivu běžné i inkluzivní třídy.


PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.III/7)

 


Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Náplň práce třídního učitele v současné třídě Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Teoretická část vychází z poznatků a zkušeností frekventantů z práce se žáky diagnostikovanými školským poradenským zařízením (ŠPZ) do 2.–5. stupně podpůrných opatření (PO).

Praktická část je zaměřena na rozvoj pozitivních vztahů v třídním kolektivu inkluzivní třídy s žáky zařazenými od druhého do pátého stupně PO, navazuje na plnění doporučení školským poradenským zařízením ve vztahu ke stmelení třídy a vytváření atmosféry důvěry, podpory a odpovědnosti k práci, k činnosti i komunikaci a spolupráci ve skupině, v týmu.

Součástí semináře je rozbor nabízených aktivit, modelových situací a následná diskuse o možných reálných řešeních příšlušných kompetencí v třídním kolektivu.

Obsah programu v bodech:

 • Principy práce třídního učitele se třídou
   • smysl třídnické práce pro utváření pozitivního klimatu třídy
   • struktura a obsah třídnických hodin

 • Tým a týmová spolupráce
   • význam skupinové a týmové spolupráce 
   • utváření a rozvíjení pozitivních vztahů (komunikace a spolupráce) v třídním kolektivu

 • Zážitkové aktivity zaměřené na vytváření vztahů pro začleňování žáků do kolektivu třídy – ukázkové aktivity zejména z oblastí: sebepoznávání, komunikace, skupinové dynamiky, kooperace

   • aktivity seznamovací a „rozehřívací“ (ledolamky)
   • aktivity pro rozvoj vzájemné důvěry, podpory a pomoci, empatie a návazně vytváření bezpečného prostředí
   • aktivity vedoucí k sebepoznání, hodnocení a sebehodnocení, konstruktivní kritika ve skupině, v týmu
   • aktivity rozvíjející komunikaci (verbální i neverbální)
   • interaktivní hry založené na spolupráci ve skupině
   • techniky aktivního sociálního učení směrovaného na stimulaci sociálních dovedností při řešení interpersonálních konfliktů – hry v roli, dramatika

Souvisejicí kurzy

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Škola, základ života – práce třídního učitele6 vyuč. hodinDetail
Neukázněný a neprospívající žák6 vyuč. hodinDetail
Komunikace v krizových situacích12 vyuč. hodinDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání8 vyuč. hodinDetail
Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení6 vyuč. hodinDetail
Dyspraxie6 vyuč. hodinDetail
Dyslexie od narození do dospělosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
Dyslexie a dysortografie prakticky6 vyuč. hodinDetail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé6 vyuč.hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail