Přednášející

 

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

Narodil se v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté ministrem školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa.

Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě.

Spolu s uvedenými aktivitami se převážně věnuje neurologickým dopadům moderních technologií na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší po celém světě.  

Anotace přednášky: 

Vliv digitálních technologií na lidský mozek

Nové století přináší nejdramatičtější změny pro lidstvo od jeho zrodu. Jedná se o nástup technologie, která ve skutku funguje jako dvousečný meč. Technologicko-vědecké pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna do umělé formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku. Hrozí další rozklad rodiny, lidských vztahů a lidstva samotného.

Dozvíte se, jak funguje lidský mozek a paměť, co jí ovlivňuje. Známé jsou tři fáze paměti. Krátkodobá, dlouhodobá a třetí fáze je nazývaná jako hlubší uvažování – moudrost. Pro dlouhodobou paměť, moudrost a rozvoj inteligence je nejlepší přímý kontakt, diskuse, prožitky a vlastní zkušeností. Dítě se rodí s určitým množství synapsí – nervových buněk, některé postupně zanikají, jiné se vytvářejí. Seznámíte se s vědecky podloženými fakty a dopady na schopnost učení a vlivem na vývoj mozku.

Cílem přednášky je upozornit na nesprávné využívání moderních technologií. Jejich nadužívání, výběr nevhodných programů. Užívaní bez kontroly a korekce dospělých má z neurologického hlediska velmi negativní dopad na rozvoj inteligence dětí.


Martina Sokolíková

a doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Martina Sokolíková je intervenční a prevenční pracovník projektu E-bezpečí. Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Mimo to je Martina zkušenou lektorkou seberozvojových kurzů. Také pracovala pro policii České republiky a nyní studuje bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. vysokoškolský pedagog, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a vedoucí projektu E-Bezpečí. Centrum prevence je univerzitní pracoviště zaměřené na rizikové chování v prostředí internetu. 

Anotace přednášky:

(NE)bezpečná síť - kyberšikana, kybergrooming, sexting a další. Zakročme dříve než bude pozdě!

Sociální sítě jsou nejen „in", ale jsou již závislostí 21. století. Před deseti lety je v Česku využívalo pouze 5% osob, v současné době je to desetkrát více. Z pohledu světového měřítka je využívá více než třetina celosvětové populace. Oblíbili si je hlavně mladí lidé a děti. Komunikace v sociálních sítích je zábavná, je možné komunikovat s kýmkoli a odkudkoli.

Rizika s tím spojená, ale mohou mít nedozírné následky. O možných rizicích spojených s užíváním ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak o kyberšikaně, kybergroomingu a sextingu a dalších si budeme povídat.

Nabídneme Vám informace o možné pomoci. V neposlední řadě také poskytneme "návod" jak preventivně těmto událostem předcházet.


Mgr. Jiří Halda

Speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Je nepříliš aktivní sportovec, miluje válení kombinované s povalováním a je nenadaným, ale velmi vášnivým hráčem na baskytaru.

Anotace přednášky:

Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě

Vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci, které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život. To vše a více si odnesete z této přednášky.


 

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková je soudní znalec pro oblast pedagogiky, speciální pedagogiky, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie. Autor odborných časopisů a publikací a ve školství má praxi 25 let. Přednáší o tématech vztahujících se ke školské legislativě, prevenci sociálně patologických jevů, zabývá se prací se znevýhodněnými žáky, drogovou problematikou dětí a mládeže a celkově prací se třídou a žákem.

Anotace přednášky:

Práva a povinnosti školy při řešení problémů digitálního světa

Víte jak tyto problémy, spojené s využíváním IT technologií, řešit z pohledu legislativy? Poskytneme legislativní rámec využitelný při řešení rizikového chování žáků základních a středních škol ve škole. Důraz je kladený na povinnost škol dle ustanovení zákona 561/2004 Sb., v platném znění a s ním souvisejících legislativních norem, dále na povinnost škol v kontextu právní ochrany dětí a mládeže.


PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. působí na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na sociální pedagogiku, didaktiku, andragogiku a teorii výchovy. Je autorem odborné monografie „Sociální pedagogika" a mnoha odborných článků v tuzemských i zahraničních časopisech.

Anotace přednášky:

Osamocené a konzumní dětství – virtuální kamarádi

Nové zamyšlení nad režimem školy, prioritami kurikula... jaké potenciality osobnosti rozvíjet? Jak lze dnes vnímat „sílu" výchovy? Jaké je dětství našich dětí a jakou roli v něm hrají technologie? Jaké místo mají technologie ve výchově nové generace?

Jak se mění naše tělo, smysly, zdraví, jak se mění lidé kolem nás a kultura, kterou přinášejí, mění se i svět výchovy. Ve chvíli, kdy se mění svět kolem nás, zažíváme obavy, napětí, tedy to, co přináší očekávání změny. Bojíme se o svoje děti, o jejich budoucnost a hledáme indikátory, které by nám dokázaly, že se je čeho bát, že děti jsou jiné a ona jinakost je ohrožuje. A tak se nám zdají být neukázněné, závislé na technologiích, nedostatečně vzdělané a vychované.

Průměrné dvanáctileté dítě tráví denně s médií dvě hodiny, o víkendu až šest. Nárůst této kvantity podnětů mění kvalitu jejich prožívání. Hrozí oslabování způsobilosti vnímat život takový jaký je, narušení pozornosti dětí, narušení autenticity prožitků.

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
15.10.2020
6 vyuč. hodin
DIGITÁLNÍ (NE)MOC – NEBEZPEČÍ ČEKÁ V SÍTION-LINE PŘÍMÝ PŘENOSPřednášející1 990 KčiDetail