Přednášející

Konference UČITEL 21. STOLETÍ

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Hokejový trenér, kouč, manažer a autor řady knih. Již více než 25 let se zabývá sportovní psychologií a mentálním koučinkem. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova – zeměpis. Kromě aktivní trenérské kariéry se rovněž zajímá o psychologii sportu, na toto téma sepsal řadu knih a získal doktorát z filozofie. Marian přednáší na katedře psychologie Newton College v Praze, kde je také garantem oboru Psychologie pro manažery. Věnuje se především psychologii sportu. Je také mentálním koučem Karoliny Plíškové. Dále také spolupracoval s Jaromírem Jágrem, dlouhou dobu byl jeho osobním koučem, současně také šéfem letní školy Jágr-team.

Anotace přednášky: 

Motivace dětí v době blahobytu a inspirace k využití maximálního potenciálu

Všichni dobře víme, že parametry blahobytu neustále vzrůstají, ale není již všeobecně známo, že z hlediska teorie optimálního prožívání v nás pocit štěstí obecně klesá. Co lze tedy v našich životech i zaměstnání považovat za úspěch? K čemu máme motivovat, vést, inspirovat své děti? Je možné si užívat hedonisticky blahobytu a zároveň být vnitřně šťastný? Jak snížit negativní dopady blahobytu (v psychologii často používáme termín “nemoci blahobytu”) jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, paralýzu analýzou, či psychickou entropii?

Během přednášky Marian provokuje k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a ukazuje na praktických příkladech možná řešení daných problematik. Vychází z vědeckých studií podpořených dlouholetou praxí v daných oborech.


 

Ing. Veronika Kunderová, Ph.D.

Ekoložka – školitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Brno (Česká republika). Věnuje se vzdělávání dětí mateřských a základních škol v oblasti Cirkulárního světa, šetrného přístupu k životnímu prostředí, udržitelnosti v současné společnosti, předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklaci.

Osvěta dospělých v rámci nového zavádění systému třídění odpadů na obcích. Teoretická průprava současnou situací odpadového hospodářství, existence skládek odpadů, nové trendy v politice OH (jak ČR, tak EU).

Dále pracuje jako Specialista ekologie v HBH Projekt spol. s r.o., Brno (Česká republika).
Posuzování vlivu na ŽP, terénní biologické průzkumy: migrační studie savců, botanické průzkumy, mapování a monitoring prvků ÚSES, VKP. Odborné činnosti v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a s tím spojená dílčí podkladová dokumentace a terénní průzkumy.

Anotace přednášky: 

Péče o životní prostředí a její zapojení do výuky

Kvalitní vzdělávání dětí a mládeže je pro zdravé fungování naší společnosti nezbytné, protože vytváří základní stavební kameny, na kterých nastupující generace buduje své hodnoty, cíle a principy. Pro generaci dětí  21. století je nezbytné, aby jako bazální téma považovali již od raného dětství také problematiku stavu životního prostředí, kterého si budou vážit a o které se budou chtít starat jako o neobnovitelný zdroj přírodního bohatství. A v tom je klíčová také role pedagoga, který má možnost široké téma péče o životní prostředí zapojit do výuky a to nejen napříč více předměty, ale také fungováním ve třídě (třídění odpadů, šetření s vodou, uvádění aktualit o ŽP, atd.), upozorňováním na špatné či naopak dobré trendy v naší společnosti, a v neposlední řadě také rozvíjet diskusi s dětmi. Pedagog, je stejně jako rodič dospělým vzorem, který může děti naučit to, že péče o životní prostředí není okrajové téma, které se řeší samo, ale že si zaslouží zařazení do maistreamových témat. Role učitele je v měřítku malého kolektivu přínosná mimo jiné také proto, že velmi dobře poukazuje na fakt, že změny k lepšímu začínají u jednotlivců. 


Mgr. Mária Kozelková, Ph.D.

Vystudovala psychologii na Fakultě humanistiky Trnavské univerzity v Trnavě, kde působí externě na Katedře psychologie současné Filozofické fakulty. Zároveň pracuje jako psycholožka a montessori terapeutka s dětmi s neurologickými poruchami v Dětském rehabilitačním sanatoriu Fakultní nemocnice v Trnavě. Od roku 2005 působí jako lektorka Mezinárodní akademie vývojové rehabilitace a pediatrického vzdělávání se sídlem v Mnichově v oblasti Montessori léčebné pedagogiky a terapie. Mimo Slovenské republiky přednáší na výcvicích v České republice, Polsku, Lotyšsku a USA. Je držitelkou medaile Miteinander wachsen za zásluhy v pomoci různě a vícenásobně postiženým dětem udělené Nadací profesora Hellbrüggeho. Věnuje se Gestaltterapii se zaměřením na dospělé i děti. Je vdaná a je mámou dvou dcer.

Anotace přednášky: 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

„Buď mým průvodcem při poznávaní světa, chceme naplno využít svůj potenciál! Potřebujeme se hýbat, vidět, poslouchat, dotýkat se, ovlivňovat, ochutnávat. A měj mě rád takový, jaký jsem!“ Takto stručně by se dala shrnout montessori pedagogika pro děti v předškolním věku.

Dítě disponuje výbavou, která mu umožňuje poznávat svět. Jeho motorika, smysly a vůle objevovat ho dělají kompetentním, aby samo budovalo svoje zručnosti, schopnosti a rozvíjelo osobnost. Mária Montessori nabízí kromě principů a zásad bohatý repertoár senzomotorických aktivit a postupů, které pomáhají naplňovat tyto potřeby dítěte. Jsou konkrétní – hmatatelné a postupně uvádí dítě do světa abstrakce, rozvíjejí jeho individuální potenciál. Společně se podíváme na některé z těchto aktivit a možno si i vyzkoušíme, jak „ruka rozvíjí ducha“.


Mgr. Martina Souralová

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru učitelství přírodopisu a výchovy ke zdraví a licencovaná lektorka zdravotní tělesné výchovy. Několik let se věnuje trenérství sólového krasobruslení a založila program, zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti – GRAM POHYBU. Zajímá se o pohybový aparát a jeho funkčnost a ráda vymýšlí a aplikuje cvičební plány na míru. Práce s lidmi v oblasti pohybu je její život a každá pomoc od bolesti či pomoc ke změně zdravého životního stylu je pro ni velkou odměnou.

Anotace přednášky: 

Praktické ukázky zdravotní tělesné výchovy pro zvýšení efektivity výuky

Budeme se zabývat především aspekty, týkajících se správného držení těla u dětí a možné nápravě či prevenci dysbalancí pohybového aparátu. Pro pochopení problematiky budou rozebrány jednotlivé faktory školního prostředí, správný sed a stoj. Hlavní část přednášky bude věnována praktickým ukázkám a nácvikům zdravotního cvičení, které lze aplikovat do běžného režimu v rámci mateřské nebo základní školy. Dále budou představeny nejrůznější rehabilitační pomůcky, které lze při pohybové výuce efektně a hravě využít. V závěru si shrneme důležitost rozvoje pohybu a správného držení těla již od raného věku.


Mgr. Martina Černá

Mgr. Martina Černá vystudovala učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku se specializací logopedie, surdopedie, poruchy učení na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nyní je učitelkou 1. stupně základní školy, kde vede alternativní třídu. Dále se také věnuje vzdělávání dospělých.

Anotace přednášky:

Učíme se venku

Proč se učit venku? Seznámíte se s podmínkami, které jsou kvalitním základem pro výuku venku. Dozvíte se pár dobrých důvodů proč učit venku. Děti učení venku baví. Učení venku je názorné, přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Děti mají o učení větší zájem, těší se. Co se naučí skrze zážitky venku se v mozku uloží hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Samozřejmě pobyt venku má pozitivní vliv i na imunitní systém, takže pobyt venku a s tím spojený i pohyb podporuje zdraví dětí. Děti i učitelé jsou spokojenější. Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
09.11.2020
6 vyuč. hodin
UČITEL 21. STOLETÍHotel Artemis ****, Praha 8Přednášející2 290 KčiDetail