Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu (16 vyuč. hodin)Detail
Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)Detail
Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma (16 vyuč. hodin)Detail
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Sociální klima třídy a role učitele (8 vyuč. hodin)Detail
Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin) (16 vyuč. hodin)Detail
Návyky pro osobní rozvoj (8 vyuč. hodin)Detail
Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky (8 vyuč. hodin)Detail
Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)Detail
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)Detail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení (8 vyuč. hodin)Detail
Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)Detail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)Detail
Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy (8 vyuč. hodin)Detail
Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb (8 vyuč. hodin)Detail
Dvouleté děti a jejich vývojová specifika ve vztahu k pobytu v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin)Detail
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)Detail
Foukací harmoničky a zvonkohry v rukách dětí jako motivační nástroj na cestě k písničce (8 vyuč. hodin)Detail
Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu (16 vyuč. hodin)Detail
Individualizace vzdělávání v MŠ (40 vyuč. hodin)Detail
Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)Detail
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi (24 vyuč. hodin)Detail
Společné vzdělávání v mateřských školách (16 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská pregramotnost v mateřské škole (16 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (16 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (40 vyuč. hodin)Detail
Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 vyuč. hodin)Detail
Komunikace s rodičem (6 vyuč.hodin)Detail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (6 vyuč. hodin)Detail
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail
Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání poruch (10 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku? (6 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy MŠ (12 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Dyspraxie (6 vyuč. hodin)Detail
Agresivita (8 vyuč. hodin)Detail
Šikana (8 vyuč. hodin)Detail
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Autismus (8 vyuč. hodin)Detail
Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole (6 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Neukázněné dítě v předškolním věku (6 vyuč. hodin)Detail
Rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika (6 vyuč. hodin)Detail
Podpora rozvoje funkčních gramotností u dětí předškolního věku (8 vyuč. hodin)Detail
Jak mít v pořádku dokumentaci v MŠ z hlediska právních předpisů (7 vyuč. hodin)Detail
Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Jak individualizovat, když je třída plná dětí (8 vyuč. hodin)Detail
Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního věku (6 vyuč. hodin)Detail
Role učitele při podpoře rozvoje řeči (8 vyuč. hodin)Detail
Co, kdy a jak v předškolním věku? (8 vyuč. hodin)Detail
Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku (8 vyuč. hodin)Detail
Role dospělého při vytváření emočně podporujícího prostředí (6 vyuč. hodin)Detail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. (8 vyuč. hodin)Detail
Sociální dovednosti předškolního pedagoga II. (8 vyuč. hodin)Detail
Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)Detail
Tvorba pravidel s dětmi a prosociální činnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole (8 vyuč. hodin)Detail
Hranice a rituály ve výchově dětí (6 vyuč. hodin)Detail
Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogů aneb jak vychovávat dítě, které není mé (6 vyuč. hodin)Detail
Příběh a emoce (6 vyuč. hodin)Detail
Fonologické uvědomění si jazyka (6 vyuč. hodin)Detail
Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ (8 vyuč. hodin)Detail
Hra a dramatizace pohádek a jejich důležitost ve vývoji dítěte (8 vyuč. hodin)Detail
Hrajeme a zpíváme si s pohádkou (4 vyuč. hodiny)Detail
Hudebně-pohybové náměty pro tematické celky (5 vyuč. hodin)Detail
Pohádky se zpěvem a s padákem (5 vyuč. hodin)Detail
Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte (5 vyuč. hodin)Detail
Hry v mateřské škole (6 vyuč. hodin)Detail
Asertivita v prostředí MŠ (6 vyuč. hodin)Detail
Komunikace v krizových situacích (12 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Komunikace s rodičem (6 vyuč. hodin)Detail
Kreativita a rozvojové úkoly v rámci školy (8 vyuč. hodin)Detail
Tým a týmová spolupráce (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Tvorba projektů pro předškolní zařízení (6 vyuč. hodin)Detail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)Detail
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)Detail