Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Time management a stres management (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování (8 vyuč. hodin)Detail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 16 hodin (i pro SŠ) (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Projektové vyučování v základním vzdělávání - 8 hodin (i pro SŠ) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Formativní hodnocení (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Kooperativní a párové metody učení (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Sociální klima třídy a role učitele (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (ŠD/ŠK) (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Návyky pro osobní rozvoj (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Aktivní učitel - inovativní metody výuky cizích jazyků (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostní a sociální rozvoj – koučovací přístup ve výuce (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písma (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností (80 vyuč. hodin)šablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona (8 vyuč. hodin)Detail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ (56 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností (56 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Základy mentorských dovedností (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Matematická gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení (32 vyuč. hodin)šablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Práce s žáky-cizinci na základní škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifické poruchy učení (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifické poruchy chování (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Autismus (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (6 vyuč. hodin)Detail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy 3. stupně (6 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz (12 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ (6 nebo 12 vyuč. hodin)Detail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé (6 vyuč.hodin)Detail
Dyslexie a dysortografie prakticky (6 vyuč. hodin)Detail
Dyslexie od narození do dospělosti (6 vyuč. hodin)Detail
Dyspraxie (6 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Specifické poruchy chování (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Autismus (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení (6 vyuč. hodin)Detail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (6 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Komunikace s rodičem (6 vyuč.hodin)Detail
Zapojme rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu (6 vyuč. hodin)Detail
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešení (6 vyuč. hodin)Detail
(8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Agresivita (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (8 vyuč. hodin)Detail
Komunikace v krizových situacích (12 vyuč. hodin)Detail
Neukázněný a neprospívající žák (6 vyuč. hodin)Detail
Přístup k dětem z neúplných rodin (6 vyuč. hodin)Detail
Týrané a zanedbávané dítě ve škole (6 vyuč. hodin)Detail
Vyjednávání v problematických situacích (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Extremistické a xenofobní chování jako jedna z variant rizikového chování (8 vyuč. hodin)Detail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy (8 vyuč. hodin)Detail
Herní aktivity v českém jazyce (4 vyuč. hodiny)Detail
Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství (4 vyuč. hodiny)Detail
Čeština nemusí být nudná (4 vyuč. hodiny)Detail
Čeština může bavit děti i učitele (4 vyuč. hodiny)Detail
Metody vyučování čtení (6 vyuč. hodin)Detail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Tým a týmová spolupráce (16 vyuč. hodin (2 dny))šablonyDetail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách (16 vyuč. hodin)šablonyDetail
Škola, základ života – práce třídního učitele (6 vyuč. hodin)Detail
Od skupinové práce ke kooperaci (18 vyuč. hodin)Detail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin (2 dny))šablonyDetail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě (6 vyuč. hodin)Detail
Koučovací přístupy ve škole (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu (8 vyuč. hodin)Detail
Kreativní a rozvojové úkoly v rámci školy (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Motivace a motivátory ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Hodnocení žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Etická výchova v životě školy (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail
Žákovská portfolia (8 vyuč. hodin)Detail
Čtenářské dílny (8 vyuč. hodin)šablonyDetail
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech (8 vyuč. hodin)Detail