Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Kyberšikana jako jedna z variant rizikového chování (8 vyuč. hodin)Detail
Projektové vyučování v základním vzdělávání (16 hodin) (16 vyuč. hodin)Detail
Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin) (8 vyuč. hodin)Detail
Formativní hodnocení (16 vyuč. hodin)Detail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)Detail
Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)Detail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky (16 vyuč. hodin)Detail
Žáci se specifickými poruchami učení (16 vyuč. hodin)Detail
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání (8 vyuč. hodin)Detail
Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání (8 vyuč. hodin)Detail
Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)Detail
Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma (16 vyuč. hodin)Detail
Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy (8 vyuč. hodin)Detail
Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)Detail
Metody pro rozvoj finanční gramotnosti (8 vyuč. hodin)Detail
Kooperativní a párové metody učení (8 vyuč. hodin)Detail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě (8 vyuč. hodin)Detail
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství (8 vyuč. hodin)Detail
Sociální klima třídy a role učitele (8 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská a informační gramotnost (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (ŠD/ŠK) (16 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)Detail
Návyky pro osobní rozvoj (8 vyuč. hodin)Detail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)Detail
Finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)Detail
Aktivní učitel - inovativní metody výuky cizích jazyků (16 vyuč. hodin)Detail
Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)Detail
Osobnostní a sociální rozvoj – koučovací přístup ve výuce (16 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin (16 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin (8 vyuč. hodin)Detail
Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (8 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně-sociální rozvoj pedagogů základních škol (16 vyuč. hodin)Detail
Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole (8 vyuč. hodin)Detail
Asistent pedagoga jako člen týmu (8 vyuč. hodin)Detail
Výcvik mentorských dovedností (80 vyuč. hodin)Detail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce (16 vyuč. hodin)Detail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona (8 vyuč. hodin)Detail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ (56 vyuč. hodin)Detail
Základní výcvik mentorských dovedností (56 vyuč. hodin)Detail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření (32 vyuč. hodin)Detail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření (32 vyuč. hodin)Detail
Základy mentorských dovedností (32 vyuč. hodin)Detail
Matematická gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení (32 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky a hodnocení (32 vyuč. hodin)Detail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika (16 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)Detail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)Detail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření (16 vyuč. hodin)Detail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP (16 vyuč. hodin)Detail
Společné vzdělávání v základních a středních školách (16 vyuč. hodin)Detail
Matematická gramotnost - metody a formy efektivní práce (16 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práce (16 vyuč. hodin)Detail
Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)Detail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách (8 vyuč. hodin)Detail
Podpůrná opatření u žáků základní školy (8 vyuč. hodin)Detail
První stupeň podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání (8 vyuč. hodin)Detail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona (8 vyuč. hodin)Detail
Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi (8 vyuč. hodin)Detail
Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže (8 vyuč. hodin)Detail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování (8 vyuč. hodin)Detail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (8 vyuč. hodin)Detail
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga (16 vyuč. hodin)Detail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH (16 vyuč. hodin)Detail
Práce s žáky-cizinci na základní škole (16 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole (16 vyuč. hodin)Detail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách (8 vyuč. hodin)Detail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH (8 vyuč. hodin)Detail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)Detail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování (8 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení (8 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy chování (8 vyuč. hodin)Detail
Autismus (8 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)Detail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (6 vyuč. hodin)Detail
ADHD, nebo LMD? Poruchy chování (8 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení a chování – kurz pro pedagogy 3. stupně (6 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz (12 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ (6 nebo 12 vyuč. hodin)Detail
Co nového ve světě dyslexie – kurz pro pokročilé (6 vyuč.hodin)Detail
Dyslexie a dysortografie prakticky (6 vyuč. hodin)Detail
Dyslexie od narození do dospělosti (6 vyuč. hodin)Detail
Dyspraxie (6 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy učení (8 vyuč. hodin)Detail
Specifické poruchy chování (8 vyuč. hodin)Detail
Autismus (8 vyuč. hodin)Detail
Jak vyučovat cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení (6 vyuč. hodin)Detail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (6 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)Detail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu (8 vyuč. hodin)Detail
Komunikace s rodičem (6 vyuč.hodin)Detail
Zapojme rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu (6 vyuč. hodin)Detail
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešení (6 vyuč. hodin)Detail
Šikana (8 vyuč. hodin)Detail
Agresivita (8 vyuč. hodin)Detail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (8 vyuč. hodin)Detail
Komunikace v krizových situacích (12 vyuč. hodin)Detail
Neukázněný a neprospívající žák (6 vyuč. hodin)Detail
Přístup k dětem z neúplných rodin (6 vyuč. hodin)Detail
Týrané a zanedbávané dítě ve škole (6 vyuč. hodin)Detail
Vyjednávání v problematických situacích (8 vyuč. hodin)Detail
Extremistické a xenofobní chování jako jedna z variant rizikového chování (8 vyuč. hodin)Detail
Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)Detail
Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská a informační gramotnost (8 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědy (8 vyuč. hodin)Detail
Herní aktivity v českém jazyce (4 vyuč. hodiny)Detail
Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství (4 vyuč. hodiny)Detail
Čeština nemusí být nudná (4 vyuč. hodiny)Detail
Čeština může bavit děti i učitele (4 vyuč. hodiny)Detail
Metody vyučování čtení (6 vyuč. hodin)Detail
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi (8 vyuč. hodin)Detail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)Detail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa (8 vyuč. hodin)Detail
Tým a týmová spolupráce (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Škola, základ života – práce třídního učitele (6 vyuč. hodin)Detail
Od skupinové práce ke kooperaci (18 vyuč. hodin (2-3dny))Detail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Jak vzbudit zájem žáků o učení aneb Tvořivost učitelů mění podobu českých škol (4 vyuč. hodiny)Detail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě (6 vyuč. hodin)Detail
Koučovací přístupy ve škole (8 vyuč. hodin)Detail
Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu (8 vyuč. hodin)Detail
Kreativní a rozvojové úkoly v rámci školy (8 vyuč. hodin)Detail
Motivace a motivátory ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)Detail
Hodnocení žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Etická výchova v životě školy (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail