Nabídka kurzů pro sborovny

Název
Projektové vyučování v základním vzdělávání (16 hodin) (16 vyuč. hodin)Detail
Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin) (8 vyuč. hodin)Detail
Formativní hodnocení (16 vyuč. hodin)Detail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky (16 vyuč. hodin)Detail
Kooperativní a párové metody učení (8 vyuč. hodin)Detail
Náplň práce třídního učitele v současné třídě (8 vyuč. hodin)Detail
Návyky pro osobní rozvoj (8 vyuč. hodin)Detail
Prezentační dovednosti ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)Detail
Finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská a informační gramotnost (8 vyuč. hodin)Detail
Společné vzdělávání na středních školách (24 vyuč. hodin)Detail
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol (16 vyuč. hodin)Detail
Čtenářská gramotnost na středních školách (16 vyuč. hodin)Detail
Plán pedagog. podpory s žákem (studentem) SŠ v rámci 1. stupně podpůr. opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Individuální vzděl. plán pro žáka na SŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření (8 vyuč. hodin)Detail
Podpůrná opatření u žáků (studentů) středních škol (8 vyuč. hodin)Detail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání na střední školách (8 vyuč. hodin)Detail
Matematická gramotnost na středních školách (8 vyuč. hodin)Detail
Výcvik mentorských dovedností (80 vyuč. hodin)Detail
Základy mentorských dovedností (32 vyuč. hodin)Detail
Společné vzdělávání v základních a středních školách (16 vyuč. hodin)Detail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH (16 vyuč. hodin)Detail
Práce s žáky-cizinci na základní škole (16 vyuč. hodin)Detail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole (16 vyuč. hodin)Detail
Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách (8 vyuč. hodin)Detail
Asistent pedagoga jako člen týmu (8 vyuč. hodin)Detail
Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH (8 vyuč. hodin)Detail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)Detail
Dyslexie a dysortografie prakticky (6 vyuč. hodin)Detail
Dyslexie od narození do dospělosti (6 vyuč. hodin)Detail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (6 vyuč. hodin)Detail
Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu (8 vyuč. hodin)Detail
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (8 vyuč. hodin)Detail
Vyjednávání v problematických situacích (8 vyuč. hodin)Detail
Svět peněz prakticky aneb Co je finanční gramotnost (8 vyuč. hodin)Detail
Svět peněz prakticky aneb Pojmy finančního světa (8 vyuč. hodin)Detail
Inovativní metody výuky na základních a středních školách (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Od skupinové práce ke kooperaci (18 vyuč. hodin (2-3dny))Detail
Tým a týmová spolupráce v profesních skupinách (16 vyuč. hodin (2 dny))Detail
Jak vzbudit zájem žáků o učení aneb Tvořivost učitelů mění podobu českých škol (4 vyuč. hodiny)Detail
Didaktické hry – psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě (6 vyuč. hodin)Detail
Koučovací přístupy ve škole (8 vyuč. hodin)Detail
Motivace a motivátory ve školním prostředí (8 vyuč. hodin)Detail
Hodnocení žáků (8 vyuč. hodin)Detail
Etická výchova v životě školy (10 vyuč. hodin (1-2 dny))Detail